Viran Dağlar

!!> Read ➹ Viran Dağlar ➼ Author Necati Cumalı – Derbybusinesscentres.co.uk
 • Paperback
 • 484 pages
 • Viran Dağlar
 • Necati Cumalı
 • Turkish
 • 10 May 2018

About the Author: Necati Cumalı

Necati Cumal edebiyata yal n iirlerle ve g l Sabahattin Ali etkileri ta yan hikayelerle girmi , giderek zg n bir soluk olu turmu usta bir T rk edebiyat s d r.1921 y l nda bug n Yunanistan s n rlar i inde bulunan o d nemin Rumeli Vilayet i Celilesine Manasd r a ba l ve Cuma beyleriyle me hur olan Cuma kazas nda do mu , ailesi 1923 T rkiye Yunanistan N fus M badelesi kapsam nda T rkiye ye


Viran DağlarPopular Books, Viran Da Lar By Necati Cumal This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book Viran Da Lar, Essay By Necati Cumal Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You

10 thoughts on “Viran Dağlar

 1. says:

  Bir Makedonya beyinin, balkan sava ve birinci d nya sava d nemine denk gelen k sa ve hareketli hayat n 500 sayfada anlatan, yal n bir Necati Cumal kitab Son Osmanl Beyi olarak Z lfikar bey rumelideki T rklerin yazar n g z nden bir temsilcisi gibi Vatan i in sava yor, d r st yard msever Rumeli deki halklar n sava a ra men asl nda bar i erisinde ya amalar , birbirlerine olan destek ve dayan malar g zelce anlat l yor kitapta Rumlara ya da bulgarlara kar en ufak nefret s ylemi ya da olay yok Epik kahraman m z eksi iyle fazlas yla an na yak r ekilde anlat l yor ok da s rpriz gibi olmam s rpriz sonlu 500 sayfa rumeli beyinin hayat n okumal m yd m Emin de ilim not Cumal bir yerde arap a bilmiyordu elbet B y klerinden yle g rm t l lerin ruhuna Yasin, F...

 2. says:

  Balkan Sava lar hakk nda, ak c bir kurguyla, g zel tarihi bilgisi veriyor Makedonyal ana karakter Z lfikar bey, zg rl , birlik olma hissini, liderlik ruhunu ve ba ka bir s r nitelik ta yan g zel anlat lm ilgin bir karakter.

 3. says:

  Necati Cumal n n Balkan Sava lar ve sonras ndaki da lmay anlatt bir roman Olduk a uzun, 500 sayfa Lirik ve epik bir anlat mla, uzun uzun anlatm o topraklar Cumal Balkanlar n son beyi, Gori ka Beyi Z lfikar Bey evresinde kurmu hikayesini Z lfikar Bey ger ek bir ki i, Cumal n n da yak n akrabas ym Cumal n n ailesi daha sonra zmir demi e g m ler Dolay s yla hikaye yitip giden bir ya am n, ya am tarz n n h zn n ta yor Ama Ya ar Kemal gibi sulu z rtlak duygusal ve de l s z abart c de il, gayet a rba l , efendi Ne sava lar n, y k mlar n a tlar kulak t rmal yor, ne de Z lfikar Bey in kahramanl klar karikat rle ecek derecede balland r l yor Karakterler de yle Az konu up ok i yap yorlar Sevgi s zleri de kavga s zleri de k sa ve sade Kemal Tahir geldi akl ma yer yer, onun dilleriyle d ello eden kahramanlar na hi benzemiyor Cumal n n Makedonya insanlar Z lfikar Bey in ailesi, soyu sopu tarihi, yeti mesi, okul y llar , ava k lar , kad nlarla m nasebetleri, k yleri, k yl leri, u aklar , gayrim slimlerle ili kileri, toprakla, da la kurdu u ba giderek bize Osmanl n n son d nemindeki Makedonya y anlat yor Sab rla okudu umuz l de a ina oluyoruz Selanik in ve Manast r n cafcafl gece hayat n , ulu a a lar n s kunetini anl yoruz Roman genel olarak ok ba ar l buldum ve de zevkle okudum zellikle sonlara do ru sayfalar ak p gitti Hele de sonunda g zlerim ya ard ocukken iyi bir hikaye dinledi im, y re imin co kuland anlar hat rlad m Daha nce yazar n Ayl ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *